ÁSzF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az alulírott Pelso Comp Bt. Kereskedő által üzemeltetett „PelsoComp Webáruház” mint internetes kereskedelmi szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) működési, kiszolgálási és felhasználási feltételeit foglalja össze, ill. ekként a keletkezett fogyasztói szerződéseket határozza meg.

 

1. Az ÁSZF-fel érintett Felek meghatározása

 

1.1. A Kereskedő és elérhetőségei

 

A Kereskedő és a vele egyező személyiségű Üzemeltető megnevezése:

 

Cégneve:               PelsoComp Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

vagy                       PelsoComp Bt.

 

Székhelye:             8600 Siófok, Dózsa György utca 1.

 

Adószáma:             20653806-2-14

Cégjegyzék száma: 14-06-30529

(ill. cégbíróság:       Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság)

 

 

A Kereskedő és a vele egyező személyiségű Üzemeltető elérhetőségei

és a kapcsolattartás időbeli korlátozásai:

e-mail:   pc@pelsocomp.hu

Telefon:                  +36  30  658-9800            (munkanapon 9:00 – 16:00)

Telefax:                  +36  84   313-062             (nonstop)

 

 

A Webáruház

 

A Webáruház a Kereskedő és termékei internetes publikálására, a szerződéskötésre és a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlására, kivitelezésére alkalmas speciális internetes oldal.

 

A jelen ÁSZF szerinti Webáruház kifejezetten jelenti az alábbi internetes oldalt, annak minden, ott elérhető eszközével együtt:

 

http://www.pelsocomp.hu

 

1.2. Az Üzemeltető

 

 

Az Üzemetető, ha különálló természetes vagy jogi személy, jellemzően és kizárólag a Webáruház műszaki üzemeltetéséért felelős és így a közvetlen felelőssége korlátozott a Fogyasztókkal szemben. Az Üzemeltető elsősorban a Kereskedőnek felel, így az üzemeltetéssel okozott esetleges és általa elismert károkért is elsősorban a Kereskedő felel a Fogyasztók felé, míg az Üzemeltető csak a Kereskedőnek felel.

 

A jelen esetben és a jelen pillanatban az Üzemeltető személye megegyezik a Kereskedő személyével.

 

13. A Fogyasztó

 

Fogyasztónak minősül elsősorban minden olyan természetes vagy jogi személy, aki (vagy amely) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § (1) a) pontja szerinti meghatározás szerint fogyasztónak minősül vagy vélhetően annak minősülne. Ez elsősorban azt jelenti, hogy „árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;”, tehát a jelen ÁSZF illetősége alatt a gyakorlatban Fogyasztó bárki, aki egyébként jóhiszeműen elkezdi használnia Webáruházat.

 

2. Nyelvezet és joghatóság

 

ÁSZF-ünk elsősorban magyar nyelvű, de egyedi kívánságra – a költségek megtérítése mellett – angol vagy más nyelven is rendelkezésre bocsátja a kereskedő, előzetes egyeztetés után.

 

Az ÁSZF értelmezése és alkalmazása során elsősorban és különösen a Magyarország területén érvényes jogszabályok az irányadók. Nemzetközi joghatóság, ide értve az EU anyagi jogait is, csak akkor alkalmazhatóak, ha azt magyar jogszabály kifejezetten elrendeli, vagy arra illetékes hatóság vagy független (magyar) bíróág a Kereskedőt jogerősen erre kötelezte.

 

3.. Az ÁSZF hatálya

 

3.1. Területi hatály

 

A jelen ÁSZF és az általa szabályozott (kis)kereskedelmi tevékenységek elsősorban magyarországi termék-forgalmazásra vonatkoznak. Az Európai Unió egységes és vámmentes gazdasági berendezkedése alapján az EU térségből is elfogadunk rendeléseket, de a jelen ÁSZF nem rendezi ezek összes feltételét, így a nem Magyarországra történő értékesítés mindig külön és egyedi fogyasztói vagy kereskedelmi szerződést kíván meg.

 

3.2. Személyi hatály

 

ÁSZF-ünk vonatkozik elsősorban a lent nevezett Kereskedőre mint kiszolgáló félre, másodsorban a későbbiekben taglalt feltételek szerint regisztrált Vásárlóra (másként: Fogyasztó) mint a Kereskedő által jogszerűen és tisztességesen kiszolgálandó félre. A Kereskedőt és az érdeklődő, ill. az általa kiszolgált Fogyasztókat az ÁSZF-ben, az egyszerűség érdekében, később együtt már mint Felek említjük.

 

3.3. Jogi hatály

 

Az itt szereplő ÁSZF mindenben alárendeli magát a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, így különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló  1952. évi IV. törvények (továbbiakban: Ptk.). A jogszabályok részletes, de nem teljes körű, csupán tájékoztató felsorolása az ÁSZF mellékletei között található.

 

4. Elvi és fizikai joghatály, az ÁSZF joghatásai

 

4.1. Az ÁSZF célja, kötelező joghatálya, jogkövetkezményei

 

A jelen ÁSZF-et abból a célból szerkesztettük meg, hogy a Szolgáltatásainkat használni kívánó bármely felek már a használatbavétel előtt egyértelmű és pontos tájékoztatás kaphassanak a Szolgáltatásaink igénybevételei feltételeiről.

 

Az ÁSZF nyilvánvaló célja továbbá az, hogy a Felek között egységes, mind a Kereskedő, mind a Vásárló (Fogyasztó) számára könnyen értelmezhető és alkalmazható ún. Fogyasztói szerződés jöhessen létre.

 

Az így kialakuló Fogyasztó szerződés tehát jellemzően mindkét félre teljes mértékben kötelező joghatást eredményez, tehát mindkét egyfelől alkalmazni képes, másfelől tűrni köteles az ÁSZF összes jogkövetkezményeit, egészen addig, amíg erre illetékes független bíróság vagy hatóság meg nem állapítja, hogy az ÁSZF vagy annak adott eleme vagy elemei jogsértőek vagy tisztességtelenek. AZ ÁSZF tehát ténylegesen köti mindkét Felet, azaz a Fogyasztó biztonságban érezheti magát, mivel a Kereskedőnek is büntetés terhe mellett kikerülhetetlen kötelessége  az ÁSZF szerint eljárni.

 

4.2. Az ÁSZF-fel összefüggő megismerési és tudomásulvételi kötelezettségek

 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztók, akik a Webáruházat használni kívánják – függetlenül attól, hogy szándékaik szerint, ill. ténylegesen vásárolnak is vagy sem – csak akkor képesek szerződéses kapcsolatra lépni a Kereskedővel, ha a jelen ÁSZF-fel tisztában vannak.

 

Ezért az ÁSZF elfogadása és mindenkor megtartása és betartása a regisztráció és a használat folyamatos feltétele.

 

Ennek alapján kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webáruházunknak, akkor elsősorban figyelmesen olvassa végig a jelen Általános Szerződési Feltételeinket.

 

Másodsorban csak és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontját megértette, és az ÁSZF-fel részenként és egészében is elfogadólag egyetért.

 

A regisztrációval a Fogyasztó (a regisztráció után: Felhasználó) magára kötelező érvényűnek tekinti a teljes ÁSZF-et és erre a Kereskedő a későbbekben alappal hivatkozhat, ha egyébként az ÁSZF változásairól a kellő időben és a kellő gondossággal intézkedett.

 

5. Az ÁSZF közlése, módosításai, értesítések módja és joghatása

 

5.1. A mindenkor hatályos ÁSZF elérhetőségei

 

A jelen írásos dokumentumot a Kereskedő  kizárólag elektronikus formában hozza nyilvánosságra. Annak céljából, hogy egységes szerkezetben a Fogyasztó (Felhasználó) az ÁSZF-fel fizikai valójában is rendelkezhessen, az ÁSZF-et egységes szerkezetű és kivitelű PDF dokumentumban is le lehet tölteni aaz alábbi linken:

 

A PDF-be foglalt egységes szerkezetű ÁSZF elérhetősége

(link)

 

5.2. Korábban hatályos ÁSZF szövegek biztosítása

 

A Kereskedő vállalja, hogy az előzetesen hatályos ÁSZF tartalmakat hasonló, egységes szerkezetű PDF állományok formájában 5 (öt) naptári évre visszamenőleg letölthető formában szolgáltatja a Fogyasztók (Felhasználók) érdekérvényesítési képessége biztosítása érdekében.

 

5.3. Az ÁSZF-fel kapcsolatos vélemények, kifogások, javaslatok fogadása

 

Az ÁSZF mindenkor a legteljesebb tökéletességre törekedve készíti el a Kereskedő vagy az általa bevont szakértők, segítők.

 

Ennek ellenére előfordulhatnak akár kontextuális (szövegbeli vagy nyelvi), akár jogtechnikai, vagy a felhasználókat akaratlanul is tisztességtelenül érintő (vagy egyes Fogyasztók által annak vélt) részletek.

 

Mivel a Kereskedő és a Fogyasztó Felek elsősorban a békés és konszenzuson alapuló, ill. azt eredményező együttműködésen alapuló jogi és kereskedelmi kapcsolatra (együtt: Üzleti kapcsolat) kötelezik el magukat, ezért a Kereskedő mindenegyes észrevételt a lehető leggondosabban és a lehető legtisztességesebben eljárva igyekszik megvizsgálni.

 

Az ÁSZF-fel kapcsolatos  Fogyasztói megkereséseket a Kereskedő az alábbi hivatalos e-mail címen várja tisztelettel:

 

info@pelsocomp.hu

 

Az ÁSZF szerkezetéből és összetettségéből, ill. az ÁSZF megváltoztatása által kialakuló akár szélsőséges joghatások miatt, a beérkezet észrevételek megválaszolása  nem feltétlenül lesz könnyű. Ezért a Kereskedő önhatalmúan kivonja az ebben a körben érkező írásos megkeresések eseteit az Fgytv. szerinti „fogyasztói panasz” köréből, így ezekben az esetekben a 3 napos válaszadási határidő a Kerekedőt nem köti.

 

Ennek ellenére az ÁSZF-et érintő elvi kérdések és javaslatok, esteleges panaszok megválaszolására a Kereskedő az indokoltnál hosszabb időt nem köt ki magának, ugyanakkor jogot formál arra is, hogy az ÁSZF tartalmát a jóhiszemű magatartáson túl „kritizáló” megkereséseket – a hatósági és a bírósági illetékesség sorolásával – udvariasan visszautasítsa.

 

5.4. Az ÁSZF megváltoztatása és az elállási lehetőségek

 

A Kereskedő az ÁSZF egyoldalú megváltoztatását azzal a korlátozással mindenkor fenntartja magának, hogy amennyiben a módosítás a Felhasználó számára – akár szubjektíve is – hátrányos vagy ún. kiszolgálási komfortérzetét csökkentő volna, erre való hivatkozással a Fogyasztó a folyamatban lévő – de postára még nem adott – rendelését hátrányos jogkövetkezmények nélkül akkor is felmondhatja, ha abból a Kereskedőnek a szokásos üzleti mértéket meg nem haladó üzemi kiadása (kára) keletkezne.

 

Ezekben az esetekben a termék(ek) már megfizetett vételárát a Kereskedő 8 vagy 15 nap alatt a megfizetéssel egyező módon visszatéríti, aszerint, hogy a fizetés átutalással (8 nap) vagy egyéb  módon (15 nap) történt.

 

5.5. Az ÁSZF változtatás bejelentése, időhatárok

 

A Kereskedő előzetesen, a hatálybalépést megelőzően 8, 15, ill. 30 nappal vállalja közzétenni a módosított ÁSZF-et.

 

Abban az esetben, ha az ÁSZF módosítását objektív, külső körülmények, ill. ezek megváltozása kényszerítik ki (pl. a postai díjak változása), a Kereskedő köteles legalább 8 (nyolc) naptári napon közzétenni a változásokat (a lényegét) és a módosult ÁSZF szöveget, jelezve annak konkrét hatálybalépését az év hónap és nap jól látható feltüntetésével.

 

Abban az esetben, ha az ÁSZF módosítását előre látható külső körülmények, ill. ezek megváltozása kényszerítik ki, amelyek hatályba lépése és kihirdetése ismert, de jogkövetkezményei nem, vagy nem feltétlenül azonnal értékelhetőek (pl. jogszabályváltozások esetén), a Kereskedő az ÁSZF hatálybalépése előtti 15 (tizenöt) és 30 (harminc) nap naptári nap közötti kötelezi magát közzétenni a változásokat (a lényegét) és a módosult ÁSZF szöveget, jelezve annak konkrét hatálybalépését az év hónap és nap jól látható feltüntetésével.

 

Abban az esetben, ha az ÁSZF módosítása a kereskedő önálló és egyoldalú döntési jogán alapul, úgy az ÁSZF hatálybalépése előtti legalább 30 (harminc) nap naptári nappal korábban a Kereskedő köteles közzétenni a változásokat (a lényegét) és a módosult ÁSZF szöveget, jelezve annak konkrét hatálybalépését az év hónap és nap jól látható feltüntetésével.

 

5.6. Az ÁSZF változtatás bejelentése, értesítések

 

 

A Kereskedő az ÁSZF változtatások előzetes bejelentését elsősorban, célszerűen a Webáruházba történő belépések alkalmával, jól látható utalással és a módosításra mutató linkkel jelzi.

 

A Fogyasztók a jelenlegi ÁSZF elfogadásával egyúttal visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalnak a Ptk. 4 § szerinti elvárható magatartásukkal összeegyeztethető és abból következő gondossággal a bejelentkezéseikkor a Kereskedő fent kötelezően vállalt jelzéseit megfelelően figyelni és azokra jogkövető módon (jellemzően az ÁSZF változás és az új ÁSZF tanulmányozásával) érdemben reagálni.

 

A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a belépéskor kifejezet nyilatkozatot („checkbox”) kérjen a sikeres bejelentkezés feltételeként, amely szerint a Fogyasztó (Felhasználó) a fenti kötelezettségének megfelelt, vagy esetleges mulasztásával a kereskedőt mentesítette az ÁSZF változás meg nem ismeréséből eredő, a Fogyasztó által vélt vagy valóban elszenvedett károk felelőssége alól.

 

A Kereskedő ezen kívül fenntartja magának a jogot, hogy akár a szokásos elektronikus levelezéseiben (válaszok, visszaigazolások vagy promóciók), de akár és különösen külön „hírlevélben” tudassa a változások tényét, a leírásra mutató linkkel vagy saját döntés szerint a leírás és akár az ÁSZF elektronikus levélben történő közvetlen kiküldésével.

 

A Kereskedő a Ptk. 4. §-ából is következő, ilyenkor általában elvárható magatartására törekedve az elektronikus úton (e-mail) közölt változásokat is jól láthatóan, lehetőleg az e-mail tárgyában is jelölve közli a Fogyasztókkal.

 

 

 

Az ÁSZF által ténylégesen szabályozott fogyasztói szerződés elemek és fogalmak

 

6. Az ÁSZF kifejezett szerződéses elemei

 

A jelen ÁSZF-ből keletkező egyes Fogyasztói szerződések lényeges tulajdonságait az ÁSZF az alábbiak szerint taglalja:

 

 

 

A kereskedő és vele egyező Üzemeltető adatai

 

A Kereskedő és a vele egyező személyiségű Üzemeltető megnevezése:

 

Cégneve:               PelsoComp Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

vagy                       PelsoComp Bt.

 

Székhelye:             8600 Siófok, Dózsa György utca 1.

 

Adószáma:             20653806-2-14

Cégjegyzék száma: 14-06-30529

(ill. cégbíróság:       Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság)

 

 

A Kereskedő és a vele egyező személyiségű Üzemeltető elérhetőségei

és a kapcsolattartás időbeli korlátozásai:

 

e-mail:                    info@pelsocomp.hu       (nonsotp)

 

pc@pelsocomp.hu

 

skype:                              pelsobolt                         (munkanapon 9:00 – 16:00)

 

Telefon:                  +36  30  658-9800            (munkanapon 9:00 – 16:00)

 

Telefax:                  +36  84   313-062             (nonstop)

 

 

A vásárolható vagy rendelhető termékek, szolgáltatások köre

 

A Webáruházban megjelenített termékek akár online rendelés után történő házhozszállítással (Kiszállítás), akár online rendelés után a Kereskedő telephelyén személyesen a Fogyasztó átvételével történő teljesítéssel rendelhetőek meg, de akár a Kereskedő telephelyén az előzetes online megrendelés nélkül is megvásárolhatóak.

 

Személyes átvétel esetén, ha előzőleg nem történt online megrendelés csak a raktáron lévő terméket tudjuk azonnal biztosítani.

 

Ezért az utóbbi esetben a Kereskedő nem szavatolja, hogy az adott termék ténylegesen készleten van-e. Erősen javasoljuk tehát, hogy lehetőleg minden esetben, legalább telefonon, előzetesen érdeklődjenek a kedves vásárlók a készletről.

 

 

A kínált termékek és ezek kategóriába sorolása

 

Az egyes termékekről az esetleges egyéb tudnivalók az árunak a Webáruházban elérhető leírásából tájékozódhatnak.

 

A kínált termékek jellemzően az alábbiak főbb kategóriákba sorolhatóak

 

 

Teljes és mindenkori lista a www.pelsocomp.hu oldalon, a Webáruház főoldalának a bal oldalán teljes egészében megtekinthető.

 

 

Az egyes termékek információi (árak, díjak, csomagolás egyebek)

 

A Webáruházban az egyes termékeknél a megjelenített árak minden estben és  kötelezően tartalmazzák az illetékes jogszabályok által előírt, mindenkori általános forgalmi adót (áfa).

 

A feltüntetett árak ugyanakkor jellemzően és alapesetben nem tartalmazzák a Kiszállítás díját.

 

Ha a terméknél mutatott ár mégis tartalmazná valamilyen formában a kiszállítási díjat is, ezt a tényt a terméknél külön, egyértelműen és kifejezetten jelezzük, ahogy azt is, ha esetlegeses akciónk, vagy adott rendelési mennyiségi határ elérése esetén a kiszállítás ingyenes lenne. Ha ilyet nem jeleztünk, úgy erre alappal a Fogyasztó nem hivatkozhat a későbbiekben, ill. az állítása alátámasztása (a bizonyítás) ekkor a Fogyasztót terheli.

 

Csomagolási költséget jellemzően és alapesetben nem alkalmazunk, így ezt ne mis tüntetjük fel a termékeknél.

 

Csomagolási költséget kizárólag egyes esetekben számítunk fel, amikor  a megrendelő (vevő) erre különleges kéréssel él felénk. A csomagolási költség ekkor egyénileg letárgyalt, eseti díj, amelyet a megrendelő Fogyasztó kifejezetten el kell fogadjon a teljesítésünk előtt.

 

 

A termékek leírása

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

 

A rendelés menete, rendelési információk

 

A regisztráció nélküli vásárlás

 

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, de a megrendelés leadásával a jelen ÁSZF elfogadására ugyanazok a körülmények, feltételek és joghatások vonatkoznak, mintha regisztrációt követően belépve vásárolt volna a Felhasználó.

 

A regisztráció nélkül vásárló Fogyasztó is köteles valós adatokat megadni. Ha  Kereskedő alapos okkal megkérdőjelezi a valódiság tényét, elsősorban felhívja a Fogyasztót az adatok javítására, másodsorban (eredménytelenség esetén) a rendelést külön értesítés nélkül törli.

 

Valótlan adatok megadása esetén megalapozottan felmerült kárát az azt okozó természetes vagy jogi személyt (ill. az utóbbi esetében annak elkövetői képviselőjét) a Kereskedő az ügyészi és rendőrhatósági szervek segítségével jogosult azonosítani és a kárai megtérítését a büntetőeljárás melletti indult polgári peres úton érvényesíteni.

 

A regisztráció nélkül (úm. első) vásárlás után a Vevő regisztrált Felhasználóvá válik, ugyanígy, mintha külön (előbb) regisztrált volna.

 

A regisztráció és előnyei

 

A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges.

 

Amennyiben javasoljuk mégis a regisztrációt, hogy később már regisztrált Felhasználóként tudjon belépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését, ne kelljen bajlódnia a szállítási és számlázási adatok megadásával.

 

Fontos, hogy a regisztráció során, végig ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezek alapján fogja a Kereskedő majd számlázni és kiszállítani a megrendeléseit.

 

A regisztrációt csak egyszer kell végrehajtania, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. Az adatait pedig bármikor javíthatja, pontosíthatja vagy megváltoztathatja.

 

A sikeres regisztráció után (ill. az első vásárlással regisztrált Felhasználó esetén a legközelebbi vásárlás alkalmával) mindössze csak a kosár tartalmát kell összeállítani.

 

A rendelés pontos menete

 

A Webáruház keresőfelületével vagy a termékcsoportokon beüli tallózással megtalálta a keresett, neki megfelelő terméket a Fogyasztó.

 

Az így és ekkor megvásárolni kívánt termék darabszámát állítsa be, majd nyomja meg a "Kosárba" gombot.

 

Amennyiben szeretne további terméket is a kosárba helyezni, tehát tovább vásárolni-nézelődni, úgy ismételje meg az előző lépéseket, egészen addig, amíg a vásárlást már befejezettnek érzi.

 

Ha már nem kíván további terméket vásárolni, nyomja meg az "Kosár tartalma" gombot.

 

Itt feltétlenül ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék vagy termékek darabszámát.

 

Ha valamiben meggondolta magát, a piros csillagra kattintva törölheti a kívánt  terméket.

 

Ha a mennyiséget  módosítottam, akkor a kosár tartalma automatikusan frissül. Ha ez mégsem történne meg, mindenképpen válassza a „kosár frissítése” gombbal a frissítést, hogy mindenkor a valós rendfelését láthassa.

 

A megrendelés (a szállítás és a fizetés módjának megadása)

 

A következő lépés a megrendeléshez a szállítási adatok  és/vagy a számlázási, fizetési mód megadása.

 

Ha már regisztrált Felhasználó, de eddig a pontig a vásárlása során még nem lépett be, itt tud belépni. ( A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció! * )

 

Külön is kérjük mindenki figyelmét a valós telefonszám, és e-mail cím és ezek pontos megadására.

 

Telefonszám és/vagy e-mail cím nélkül, vagy hibás, téves vagy pontatlan adatok megadásakor  nyilván nem tudjuk garantálni a vásárlás (megrendelés) létrejöttét, hiszen így meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel is, ami a megrendelés teljesítését lehetetlenné teszi, ill. a megrendelést a Kereskedő törölheti.

 

Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelést, előtte azonban még egyszer ellenőrizze az ott megadott adatokat,

 

Ekkor fűzhet megjegyzést a megrendeléséhez, amiben pl. a megvenni kívánt készülék vagy más termék színéről, a kiszállításról vagy más, a Megrendelőnek fontos kérésről tájékoztathatja a Kereskedőt, aki ezt mindig igyekszik a legjobban figyelembe venni és teljesíteni.

 

A beérkezett megrendelését elektronikus úton és/vagy telefonon minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat. Tehát az elküldött megrendelésről e-mail-ben, a megrendelés elküldését követő max. 48 órán belül a Kereskedőtől visszaigazolást kell kapnia.

 

A visszaigazolás hibái

 

Az e-mail-ben történő visszaigazolás megérkezésének elmaradását (kézbesítésének hiányát) rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is okozhatja.

 

Ahogy sajnos számtalan más, a kereskedőtől független esemény vagy tényező is mind meghiúsíthatja a visszaigazolásnak a Megrendelőhöz történő megérkezést..

 

Ezért fontos tudnia a Vásárlóinknak, hogy az e-mail visszaigazolás minden esetben  48 órán belül a kereskedő által kiküldésre kerül.

 

Amennyiben tehát 48 órán belül nem kapott visszaigazolást, lehetőleg telefonon (munkaidőben) vagy telefaxon, esetleg (működő e-mail címről) e-mail-ben haladéktalanul jelezze a Kereskedőnek.

 

A megrendelések feldolgozása

 

A megrendelést nonstop (heti 7 x 24 órában) lehet leadni, de a megrendelések feldolgozása – érthető okokból – csakis munkanapokon történik.

 

A munkanap 13:00 után vagy munkaszüneti, ill. szabadnapon beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapokon 13.00 óráig megtörténik.

 

Webáruházunk (munkatársa(i)) minden esetben elsősorban elektronikus úton (e-mail), vagy telefonon visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét, különös tekintettel az esetlegesen a Kereskedő által is berendelendő (ún. készlethiányos) árukra, amikor a teljesítés várható (legkésőbbi) időpontját is megadjuk.

 

Eltérő eseti rendelkezésünk hiányában (tehát általánosan) a teljesítés a visszaigazolástól számított  7 (hetedik) munkanapon belül történik meg.

 

 

Visszautasított megrendelés, részteljesítés

 

A Webáruház, ill. a Kereskedő fenntartja a jogát a már visszaigazolt megrendelések esetében is a megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására, akár indoklás nélkül is.

 

A részben történő teljesítés (részteljesítés) kizárólag a Megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően, a Fogyasztó kifejezett engedélyével  lehetséges. E körben a bizonyítás a Kereskedőt terheli.

 

Ha a megrendelt, de a fentiek szerint visszautasított rendeléssel érintett termék vételárát (és kiszállítási díját vagy egyéb díját) a Vásárló már korábban (előre) megfizette a Kereskedőnek, a felmerült összegeket a Kereskedő haladéktalanul,, de legfeljebb 8 (nyolc) naptári napon belül (hacsak a Vásárló másként nem kéri) egyező módon visszafizetésre.

 

A kiszállítással és átvétellel kapcsolatos általános információk

 

Webáruházunk a Fogyasztók megrendeléseit a Magyar Posta Zrt. segítségével teljesíti.

 

A csomagok kézbesítése általában munkanapokon történik, 8 és 17 óra között.

 

Amennyiben várhatóan a Vevő ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, úgy a szállítás címeként  (címhely) célszerűen javasolja a Kereskedő a Vevő munkahelyiének a címét megadni, ha amúgy erre van módja.

 

 

A Kereskedő természetesen folyamatosan törekszik a más – üzletileg is vállalható – kiszállítási megoldások fellelésére és a Szolgáltatásába történő sikeres beépítésére, azonban érthető okokból kötelezettséget sem ezek mennyiségére, sem a fejlesztések időpontjára nem vállal.

 

Az utánvételes vagy előreutalásos fizetéssel (teljesítéssel) történő kiszállítások esetén a az alábbiakban megadott árak ún. „plafon-árak”, tehát a legrosszabb esetet (pl. legnagyobb súly és legnagyobb távolság, il. legnagyobb utánvétösszeg).

 

Ennek következtében a tényleges szállítási költségek minden esetben egyediek és a tényleges körülmények szerint alakulnak. Tehát alkalmanként a feltüntetett díjaknál jellemzően olcsóbban tudja vállalni a Kereskedő a kiszállítást, de erre teljes körű garanciát nem képes nyújtani.

 

A visszaigazoló e-mail-ben a Kereskedő minden esetben  megjelöli (pl. a súlytól függőn) a  várható tényleges szállítási költséget..

 

Átutaláson a Kereskedő elsősorban és jellemzően a vételár és a szállítási költség – esetleg por forma számlára -  történő előreutalását érti.

 

Utólagos átutalás (teljesítés) kizárólag erre vonatkozó előzetes, írásos egyedi szerződés alapján lehetséges.

 

 

A kiszállítás módozatai, jellemző maximális díjai

 

a)       Utánvételes kiszállítás

 

A megrendelt terméket a csomag átvételekor, a futárnak kell kifizetni.

 

Az utánvételes kiszállítás maximális, irányadó díjai*

 

20 kg-ig                       2.000.- Ft

 

20 kg felett                  Egyedi*

 

* Egyedi ár:  telefonos egyeztetés szükséges

 

b)       Átutalás utáni (előre átutalás) esetén

 

          Ajánlott levélként         500 Ft

20 kg-ig                       1.300 Ft

20 kg felett                  Egyedi*

 

* Egyedi ár:  telefonos egyeztetés szükséges

 

c)       Személyes átvétel - díjmentes

 

Személyesen a Kereskedő telephelyén  is átvehető a megrendelt áru.

Személy átvételkor kizárólag készpénzben lehet kifizetni a vételárat.

Kártyás fizetésre nincs lehetőség!

 

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz (pro forma számla).

 

A számlát és a jótállási jegyet (jogszabályon vagy szerződésen alapuló, ill. gyártói jótállás esetén) a kiszállított csomag tartalmazza, ill. személyes átvételkor a termékkel együtt átadja Kereskedő munkatársa).

 

Kérjük, hogy a csomagot, annak tartalmát már a kézbesítéskor, a futár előtt szíveskedjenek tüzetesen megvizsgálni (ill. lehetőség szerint még a boltban a személyesen átvett terméket, a számlát és a jótállási jegyet, vagy egyéb kísérőt, tartozékot etc.).

 

A termékeken észlelt bármilyen sérülés esetén nyomatékosan kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

 

A jótállás vagy szavatosság (garancia) általános leírása

 

 

Jegyzőkönyv nélküli reklamációt, utólag, csak akkor tudunk elfogadni, ha a termék  ugyan nem sérült, de nem működik vagy rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodott (jótállás).

 

A boltban ugyanezt a szóban vagy a Vásárlók könyvébe beírva megtett fogyasztói kifogással jelezze.

 

Egyéb esetekben  (vagy a jótálláson túl) nem áll módunkban elfogadni a Fogyasztó kifogását, kivéve ha a Fogyasztó bizonyítja a kellékszavatosság keretén belül a termék gyártási hibáját, vagy a jótállás keretén belül t9rént meghibásodásra utaló adatokat bemutat.

 

Egyebekben a Ptk. idevonatkozó szakaszai az irányadóak, ill. a Fogyasztó jótállási és/vagy szavatossági jogait a Kereskedő amúgy nem korlátozza.

 

Termékekre, a gyártótól és a termék jellegétől függően 12 havi, illetve 24 hónap jótállást vállalunk.

 

A félvezetőkre jótállás alapesetben nem vonatkozik, a közismert vagy a Kereskedő tudomására jutott gyártói hiba esetét kivéve, vagy ha ezt a vevő megalapozottan bizonyítani képes.

 

A használt termékekre, ha azok bevizsgáltak és működőképesek, 1-3 heti kipróbálási „cseregarancia”, ill. 3 havi vételár visszatérítési kötelezettség formájában vállalunk jótállást (szavatosságot). Egyéb esetben a jótállási vagy szavatossági felelősségét a Kereskedő kizárja, amelyet a termék ára is tükröz, így a Fogyasztó ennek tudatában vásárolja meg a terméket.

 

A kereskedelmi forgalomban már közismerten nem szereplő, de még új termékekre, amelyekre kötelező jótállást jogszabály nem ír elő (kifutott vagy elfekvő termékek) kizárólag kipróbálási (1-3 hét) „cseregarancia” formájában vállal szavatosságot a Kereskedő.

 

Külön, egyedi (ár)megállapodással a Kereskedő a kifutott termékre max. 1 éves távlatban és max. 40%-os árengedmény formájában (meghibásodásra)  vállal eseti szavatosságot.

 

Elfekvő termékre, ha a termék gyártója vagy haza beszállítója nem lelhető fel (jogutód nélkül megszűnt) és a terméket a Kereskedő ennek a ténynek a nyilvánvaló közlése mellett (a tájékoztatás megtörténtének utólagos bizonyítása a kereskedőt terheli) hirdeti vagy propagálja (Webáruház), a jogszabályon alapuló jótállási kötelezettséget a Kereskedő lehetetlenülés miatt kizárja, amely tényt a termék ára is (kötelezően) tükröz és amelyek mellett a Fogyasztó nem élhet kifogással később.

 

Új és forgalomképes termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő címen, telefonszámon jelentheti be a hibát a Fogyasztó (vevőszolgálat, márkaszerviz vagy jótállásos javítással megbízott szervizek) .

 

A Fogyasztó kifejezett igénye alapján a Kereskedő – az Fgytv. szerinti kötelezettségeire is tekintettel – a hozzá visszaszármaztatott berendezés javításáról intézkedik. A be és visszaszállítás költségei ekkor a vevőt terhelik. (Ha a terméket jogszabály alapján a szerviz a Fogyasztó címén/telephelyén köteles kijavítani, vagy a szállítás a szervizt terheli, a Kereskedő kizárja az elintézési kötelezettségét.)

 

Ha a meghibásodott készüléket közvetlenül a Webáruházunknak kívánja a fentiek szerint küldeni vagy hozni a Fogyasztó, úgy a 8600 Siófok, Dózsa György utca 1. címre várjuk.

 

Figyelem: portósan (díjfizetés nélkül feladott)  csomagot a Kereskedő senkitől nem vesz át, így azt a Magyar Posta Zrt minden esetben visszaküldi a feladónak.

 

 

Az elállási jog

 

Az elállási jog ismertetése

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék (Szolgáltatás) kézhezvételétől (első teljesítéstől) számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a fogyasztói (szolgáltatási) szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

A jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult három hónap időtartamon át gyakorolni az elállási jogát.

 

Az elállási jog gyakorlása

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terhelheti.

 

A Kereskedő ugyanakkor követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kára megtérítését (ha pl. a készülék nem működik mert, törött).

 

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon haladéktalanul tegye meg.

 

Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Erősen javallt ajánlott küldeményként feladni, mert ezzel igazolni tudja a postára adás dátumát.

 

A telefonon tett bejelentést a hívás fogadásával, telefaxon tett írásos bejelentést a telefax megérkezésével tekintünk közöltnek

A megrendelt, de elállással érintett terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza Webáruházunk fenti címére.

 

Fontos megjegyeznie, hogy a visszaküldéssel felmerült költségek kizárólag a Fogyasztót (Vásárlót) terhelik. (Portósan ne adjon fel csomagot nekünk, mert nem vesszük át és kétszeres díjat fog öntől követelni a postaszolgáltató vagy a futár.)

 

Igénye, kérése szerint a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesítjük a csomagfeladási szándékáról, és annak díját a csomagért jelentkező futárnak kell kifizetnie.

 

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli.

 

Amikor a csomag a Kereskedőhöz beérkezik, ott videokamerával rögzítik a csomag kibontását és a visszaküldött termék vizsgálatát. Ez a félreértések elkerülése érdekében történik így, hogy bizonyíthassa a Kereskedő, ha pl. a  visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt.

 

A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb harminc napon belül a Kereskedő, a PelsoComp Bt a Vásárló választása szerint az általa megadott bankszámla számra  átutalással, vagy magyarországi címre postai úton visszatéríti a vételárát.

 

 

Az elállási jog kizárása

 

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

 

 

 

 

Idézet a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletből:

 

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,

legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

(Jogforrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor )

 

 

Adatkezelés

 

A Webáruház használata során a Kereskedő (és Üzemeltető) PelsoComp Bt. a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, ezeket nem adja ki harmadik felek részére, kivéve a kiszállításhoz szükséges esetben és mértékben.

 

A Webáruház Fogyasztó által végzett böngészése során bizonyos technikai információk rögzítése kerülhetnek, kizárólag statisztikai célokból, Ilyen adat például az IP cím, a látogatás időtartama és hossza.

 

Az utóbbi adatokat a Kereskedő és Üzemeltető PelsoComp Bt. kizárólag a jogszabályok által megnevezett esetekben és ott előírt ig

Készítette: OpenCart Magyarország
PelsoComp Webáruház © 2019